پیشنهادات و شکایات - چیکو | خرید و تخفیف گروهی

تخفیف گروهی چیکو

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق یکی از روشهای زیر با ما در میان بگذارید:

– تماس با واحد رسیدگی به شکایات، شماره تلفن 65446493(۰2۱)
– تکمیل و ارسال فرم زیر